Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

Προς ENEL SPA


Προς Enel SPA                                                                     12-7-2017

κ. Francesco Starace, Chief Executive Officer and General Manager
κ. Francesca Di Carlo, Head of Innovation and Sustainability
κ. Antonio Cammisecra, Head of Global Renewable Energies and CEO of Enel Green Power

Κύριοι στις 28/6/2017 ο κ. Antonio Cammisecra εξήγγειλε την έναρξη εργασιών για την κατασκευή 8 αιολικών σταθμών ονομαστικής ισχύος 167,9 MW από 73 ανεμογεννήτριες Enercon (E-70/2.3 MW) στην περιοχή του Καφηρέα Δήμου Καρύστου της νήσου Ευβοίας, που διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της θυγατρικής της Green Power Hellas S.A. προβάλλοντας ότι πρόκειται για την κατασκευή του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου στην Ελλάδα, https://www.enelgreenpower.com/en/media/press/d201706-enel-starts-construction-of-the-largest-wind-farm-in-greece.html.

Παραλείψατε όμως να δηλώσετε ότι η εταιρεία σας παραβιάζει ευθέως την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και την Σύμβαση Άαρχους, ότι τα αιολικά αυτά πρόκειται να εγκατασταθούν σε ζώνη προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας και ότι είναι μέρος ενός μεγαλύτερου πλήθους ανεμογεννητριών (βλ. συνημ. χάρτη ΕΝEL στην από 3-7-2017 αναφορά ΣΠΠΕΝΚ) που η κατασκευή και λειτουργία τους θα παραβλάψουν ανεπανόρθωτα την οικολογική ακεραιότητα των προστατευομένων περιοχών της περιοχής ΟΧΗΣ. Ίσως πρόκειται για την μεγαλύτερη πυκνότητα/αριθμό ανεμογεννητριών σε περιοχή προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας του δικτύου Natura στην Ευρώπη και ως εκ τούτου η θέση μας είναι ότι η υπόθεση συνιστά ένα μεγάλο περιβαλλοντικό σκάνδαλο στο οποίο θα δώσουμε την μέγιστη δημοσιότητα για την κατάδειξη του.

Η ENEL SPA από κοινού με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Δημοκρατίας παραβιάζουν ευθέως τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ όπως ισχύει, άρθρα 2-4, τις διατάξεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ άρθρα 5-6 και την σύμβαση Aarhus άρθρο 6. Ως γνωστόν η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην από 10-7-2014 επιστολή της εδώ προς τον τότε υπουργό εξωτερικών για την υπόθεση/καταγγελία C(2014)4713 τελικό, δήλωσε ότι είχε αναλύσει την από Αύγουστο του 2010 ΜΠΕ της Damco Energy A.E. βάσει της οποίας εκδόθηκε η ΑΕΠΟ υπ’ αριθ. 203611/21-09-2011 με ΑΔΑ: 4Α8Η0-8ΑΙ [1] και διαπίστωσε και ότι: δεν μπορούσε να θεωρήσει ότι είχε λάβει χώρα η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Η Enel Green Power Hellas S.A. υπέβαλε νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αδειοδοτούσα αρχή ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η οποία με το υπ’ αριθ. οικ. 174822/11-09-2014 έγγραφο της προώθησε τον ελλιπή κατά ουσιώδη στοιχεία του φάκελο της εν λόγω ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ των 8 Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 ΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β/45), άρθρο 19 παρ. 9 ν. 4014/2011 και για διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό / περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας έχει σκοπό κυρίως την προστασία της περιοχής ΟΧΗΣ που έχει ενταχθεί στο δίκτυο των περιοχών natura ως περιοχή διατήρησης των φυσικών οικοτόπων της και περιοχή διατήρησης της άγριας ορνιθοπανίδας και έχει προσφύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Χώρας για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των 8 αιολικών σταθμών της ENEL και των τροποποιήσεων της. Κατόπιν αίτησης που υπέβαλε στην αδειοδοτούσα αρχή έλαβε γνώση της ΜΠΕ του έτους 2014 και δεν θεώρησε σκόπιμο να ασχοληθεί περαιτέρω με αυτή λόγω της αναξιοπιστία της. Επρόκειτο για επανάληψη της ΜΠΕ του 2010 και αναμέναμε την ανάκληση της αρχικής ΑΕΠΟ κατόπιν επαφών πολλών περιβαλλοντικών συλλόγων με το ΥΠΕΝ.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε συλλέξει προκύπτει ότι λόγω της από 10-7-2014 προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα αιολικά της εταιρείας σας, η Enel Green Power Hellas S.A, με το α.π. 220/WPΑP/AG/17-08-2016 έγγραφο της (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 40365/18-08-2016) απέσυρε την ΜΠΕ της οποίας είχαμε λάβει γνώση και υπέβαλε στην αδειοδοτούσα αρχή νέα ΜΠΕ (2016), προς φαινομενική συμμόρφωση με τις αιτιάσεις της Επιτροπής, η οποία όμως ουδέποτε δημοσιοποιήθηκε και δεν φαίνεται να τέθηκε υπ’ όψιν των αρχών του άρθρου 6 παρ. 1 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ τις οποίες αφορά το έργο, λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητας επί θεμάτων περιβάλλοντος. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ των ετών 2010, 2014 και 2016 θα μπορούσαν κατ’ αρχήν, να συντελέσουν στην πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης των οικείων περιοχών, διότι θα συνέβαλαν στην υλοποίηση του επίδικου έργου

Όπως αποδεικνύεται από την σύγκριση των δυο ΜΠΕ (2014 και 2016), με το α.π. 220/WPΑP/AG/17-08-2016 έγγραφο της Enel Green Power Hellas S.A. υπεβλήθη μια νέα ΜΠΕ και μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (του άρθρου 6.3 της οδηγίας για τους φυσικούς οικοτόπους, με σημαντικές και ουσιώδεις προσθήκες αλλά και με διορθώσεις/απαλείψεις σε σχέση με αυτή του 2014, μετά το πέρας της διαδικασίας των γνωμοδοτήσεων της ανωτέρω περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της διαβούλευσης. Με ευθύνη της ενδιαφερόμενης εταιρείας και της αδειοδοτούσας αρχής, το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που προωθούν την περιβαλλοντική προστασία της οικείας περιοχής, όπως ο ΣΠΠΕΝΚ, δεν ενημερώθηκαν σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας λήψης της περιβαλλοντικής απόφασης για το περιεχόμενο της ΜΠΕ/ ΕΟΑ 2016 με την οποία αιτιολογήθηκε η ΑΕΠΟ για τα 8 αιολικά της ENEL. Η ανωτέρω σκόπιμη κατά την γνώμη μας απόκρυψη δεν επέτρεψε να υποβάλλουμε τις αντιρρήσεις μας ως προς το περιεχόμενο των προσκομισθέντων πληροφοριών και των περιβαλλοντικών αξιολογήσεων/δηλώσεων της εταιρείας μελετών που κατάρτισε αυτές τις μελέτες, αποτρέποντας την συμμετοχή μας στην διαδικασία της ανωτέρω αδειοδότησης.

Η ενέργεια αυτή θεωρούμε ότι συνιστά παράβαση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 [2] και των δικαιωμάτων τα οποία μια περιβαλλοντική οργάνωση όπως ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας αντλεί από το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43, σε συνδυασμό με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της Σύμβασης του Άαρχους, για την αποτροπή των ιδιαίτερων προσβολών της ακεραιότητας των προστατευόμενων δυνάμει της οδηγίας αυτής τόπων, βλ. απόφαση ΔΕΕ μείζονος σύνθεσης της 8ης Νοεμβρίου 2016, προδικαστική παραπομπή Lesoochranárske zoskupenie VLK κατά Obvodný úrad Trenčín, στην υπόθεση C-243/15 [3].

Δια της παρούσης σας κοινοποιούμε την από 3-7-2017 αναφορά ΣΠΠΕΝΚ και προειδοποιούμε ότι εάν η εταιρεία σας δεν αναστείλει τις εργασίες κατασκευής των 8 αιολικών συμφερόντων σας στην Κάρυστο και δεν αιτηθεί την επανάληψη της αδειοδοτικής διαδικασίας και της διαβούλευσης του άρθρου 6 της Σύμβασης Άαρχους σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία, αφενός θα προσφύγουμε στον μηχανισμό συμμόρφωσης της Σύμβασης του Άαρχους αφετέρου θα αναφερθούμε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων φορέων λόγω και της κρατικής βοήθειας στο project.

Διευκρινίζουμε ότι δεν επιθυμούμε οποιαδήποτε συναλλαγή με την εταιρεία σας παρά μόνον την τήρηση της νομιμότητας κατά τα ανωτέρω. Ως εκ τούτου θα παρακαλούσαμε να τηρήσετε τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής δημοκρατίας/αειφόρου ανάπτυξης έχοντας υπ’ όψιν τις δεσμεύσεις της εταιρείας σας.

Κύριοι η ENEL οφείλει να τηρήσει τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/advanced/241431
https://www.enel.com/en/aboutus/a201608-vision.html

Κοινοποίηση:
  • Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος της Ελληνικής Δημοκρατίας
  • Γραφείο Πρωθυπουργού - Βουλευτές Νομού Ευβοίας
  • ΜΜΕ (Ελληνικά και Ιταλικά) και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Ορνιθολογικής Προστασίας

Μετά τιμής


___________________________

[1] https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4%CE%918%CE%970-8%CE%91%CE%99
[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0092
[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1494958759496&uri=CELEX:62015CJ0243


___________________________
Από εδώ και κάτω, δεν γράφει ο ΣΠΠΕΝΚ, αλλά εγώ.Την φωτό του κυρίου ΕΝΕΛ την πήρα από εδώ (και μεγάλωσα το logo της Εταιρείας του, της ENEL Green, για να φαίνεται). Και έχει και κουμπάκι επικοινωνίας με email με την εφημερίδα.


Μου άρεσε το "Διευκρινίζουμε ότι δεν επιθυμούμε οποιαδήποτε συναλλαγή με την εταιρεία σας παρά μόνον την τήρηση της νομιμότητας".  Η "νομιμότητα" σε καιρό μνημονίων και κατάσταση περίπου Κατοχής είναι λίγο χαλαρός όρος... Οι ΑΠΕ είναι μία μούφα. Η ΕΝΕΛ (και η κάθε ΕΝΕΛ) μαζεύει επιδοτήσεις από μπανανίες για να δείχνει μερίσματα στην Ιταλία (και στην κάθε Ιταλία -- όπως απλά είπε ο Μπορισόφ, στην ΤΕΡΝΑ). 

Πως λένε στα Ιταλικά "είστε ανεπιθύμητοι"?

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

http://www.michanikos.gr/

http://www.businessenergy.gr/node/15690